Nothing is impossible the word itself says "I'm possible"

- Audrey Hepburn

Nationaal Plan Onderwijs – NPO

Maandag 10 mei 2021 is het Nationaal Plan Onderwijs gepresenteerd.  Met deze extra gelden kunnen scholen bewezen effectieve interventies inzetten om leerachterstanden in te halen en het welbevinden van leerlingen te ondersteunen.

Ik ben geen voorstander van de term ‘leerachterstand’, maar ben het er zeker mee eens dat een positief welbevinden meehelpt in de ontwikkeling!

De lijst met bewezen effectieve interventies gaat de komende periode nog aangevuld worden. Scholen zijn vrij om te kiezen uit een interventie. In overleg met de MR kiezen zij de meest geschikte interventies voor hun school. Hoe ze deze in de praktijk gaan vormgeven, is ook aan de school zelf. De juiste poppetjes op de juiste plek plaatsen.
Aan het einde van het schooljaar, worden de gelden verantwoord in het jaarverslag van de school.

Ik kan voor jullie school het juiste poppetje zijn. De afgelopen 25 jaar ben ik zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs werkzaam geweest. Als gedragsspecialist en Talentbegeleider ben ik inzetbaar als begeleider, coach en schoolondersteuner. Het observeren en analyseren van de ondersteuningsbehoefte voor zowel leerling als leerkracht, en het aanleren van vaardigheden, zijn onderdelen van verschillende interventies uit de menukaart. Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen, metacognitie en zelfregulerend leren, zitten standaard in de aanpak van Helder en co. De pedagogische driehoek kind-ouder-school is uitgangspunt van de naam Helder geweest.

Neem contact met mij op om te bekijken wat ik voor jullie bestuur of school kan betekenen!

Primair onderwijs

Vanuit het primair onderwijs wordt regelmatig de vraag gesteld of ik mee wil kijken naar de ondersteuningsbehoefte van een kind. Om dit in kaart te kunnen brengen, vindt er een kennismakingsgesprek met de leerkracht plaats, en een observatie in de klas. Daarna worden mijn bevindingen besproken met school en ouders, om alles wat gezien is ook juist te kunnen plaatsen. Hieruit komen praktische handelingsadviezen, waar de leerkracht in de klas en ouders thuis mee aan de gang kunnen. Vanuit mijn eigen ervaring als leerkracht voor de klas, weet ik wat er van leerkrachten gevraagd wordt. Adviezen dienen daarom niet alleen passend te zijn voor de ontwikkeling van een kind, maar ook passend binnen de mogelijkheden van school en leerkracht.

Als ouder weet ik ook dat het soms lijkt dat ouders en school elkaar niet (meer) kunnen verstaan. Dan is het mijn rol als onafhankelijk intermediar vooral aandachtig te luisteren naar beide partijen. Ieder zit daar met hetzelfde doel: het beste voor het kind. De uitdaging is dan om elkaar aan te durven horen, en vandaaruit oplossingsgericht stappen te zetten.

Daarnaast ben ik ook Talentbegeleider. Veel scholen zijn al bezig met of hebben een beleid voor begaafde leerlingen. Van verdieping en verbreding, naar sociale en emotionele ontwikkeling, en extra plusgroepen in school of talentklassen bovenschools. Ik kan in alle lagen een rol spelen door mijn achtergrond als leerkracht en gedragsspecialist.

Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs verandert er veel voor de leerlingen. Niet alleen hun lijf, hun hormonen en de manier waarop ze zich verhouden tot de ander, maar ook vaardigheden als plannen en organiseren komen op een nieuw level.

Ze zijn als jongvolwassenen een stuk zelfstandiger en autonomer, maar hebben nog niet de vaardigheden om daar goed mee om te kunnen gaan. De meesten schakelen snel bij, en voegen zich zonder problemen op de nieuwe school en in de nieuwe klas.
Een enkeling loopt over een hobbelig pad met uitdagingen. Juist voor die leerling die dat zelf niet kan regelen, is het goed als de relatie met de docenten goed is. Relatie gaat voor prestatie. Dit is niet vanzelfsprekend, en dan merken we dat ook in de ontwikkeling.

De afgelopen jaren heb ik als leerlingbegeleider gewerkt, één-op-één, met leerlingen waarbij de positieve ontwikkeling niet meer vanzelf gaat. Bouwen aan de relatie met docenten, het vinden van zelfvertrouwen, het vergroten van welbevinden, en het werken aan executieve functies, zijn daarbij belangrijke doelen. Het wederzijdse begrip van docent – leerling is van belang om tijdens de lessen niet alleen als ontvanger in het lokaal te zitten, maar ook een actieve houding te kunnen laten zien.
Als critical friend ga ik in gesprek met het ondersteuningsteam en de leidinggevende, vanuit wat ik zie en hoor. 
Ik werk oplossingsgericht, en probeer zoveel mogelijk de ander zijn zelfstandigheid en autonomie te vergroten (zowel voor de leerling als voor school). Andere werkzaamheden zijn: coaching in en buiten de klas van docenten, ondersteunen van beginnende docenten, leiden van werkgroepen en expertisevergroting van leerkrachten en teams. Ik ben flexibel, en denk graag met jullie vragen mee.

Meer weten?

Kijk gerust eens rond op deze site en neem contact op. Ik help je graag verder.